Història de la música dels segles XV i XVI

Dades generals

Nom de l'assignatura Història de la música dels segles XV i XVI
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 1
Hores per treballs dirigits (no presencials): 40
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 34
Professor/a Rolf Bäcker
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Música i cultura I, Música i cultura II.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • aconseguir una visió àmplia i crítica de la història de la música dels segles XV i XVI, incloent-hi aspectes musicals, sociològics, polítics, estètics, etc.
 • identificar les principals fonts d’informació (partitures, tractats, referències literàries, representacions iconogràfiques) sobre la música dels ss. XV i XVI i saber-les interpretar
 • relacionar els principals obres, compositors, escoles i centres de pràctiques musicals  amb el seu context històric, social, filosòfic, teòric i estètic
 • reconèixer els principals trets característics de les músiques dels ss. XV i XVI a través de l’audició

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

 • El context polític, social, filosòfic, espiritual i artístic del Renaixement
 • Gèneres de la música religiosa i profana
 • Instruments musicals i música instrumental
 • Notació, edició i difusió de música
 • La teoria musical
 • La recepció de la música del Renaixement en èpoques posteriors
 • Música dels ss. XV i XVI als Països Catalans

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes impartides pel professor (presencials)
 • Activitats avaluatices i de participació (presencials)
 • Lectures crítiques i debat a classe(presencials)
 • Anàlisi de documentació diversa (textos, enregistraments sonors i audio-visuals, imatges; presencial i no presencial)
 • Elaboració de treballs i resums fora de l’horari lectiu (no presencial)

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats docents

 • Classes magistrals
 • Lectura i comentari de textos i anàlisi de documentació diversa
 • Proves escrites

Activitats a casa

 • Preparació de textos relacionats amb la matèria
 • Redacció de, com a mínim, un resum d’una classe
 • Preparació de proves escrites
 • Redacció d’un treball de recerca sobre un tema relacionat amb el flamenco, a escollir per l’estudiant

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • domini i grau de comprensió del temari tractat
 • iniciativa pròpia, formalitat i compromís amb l’assignatura
 • capacitat d’aplicació de les competències adquirides en classe a projectes actuals
 • totes les activitats d’avaluació són obligatòries, però cap n’és eliminatòria
 • domini passiu i actiu de la terminologia específica de la musicologia en cada moment històric
 • s’accepten treballs voluntaris (ressenyes, resums de sessions)

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
resums de classe al llarg del quadrimestre 10%
comentaris i anàlisi de textos al llarg del quadrimestre 30%
proves parcials escrites al llarg del quadrimestre 20%
assistència i participació de forma continuada 10%
prova de recapitulació final a finals del quadrimestre 30%

 

Fonts d'informació bàsica

 • Atlas, Allan W. [ed.], Anthology of Renaissance Music. Music in Western Europe, 1400-1600, New York: W. W. Norton, 1998
 • _____, La Música del Renacimiento. La música en la Europa occidental, 1400-1600. Traducción: Juan González-Castellano, Tres Cantos: Akal, 2002
 • Hay, Denys [dir.], La Época del Renacimiento. El amanecer de la Edad Moderna. Traducción de Mireia Bofill, Madrid: Alianza/Barcelona: Labor, 1988
 • Knighton, Tess; Fallows, David [edd.], Companion to Medieval and Renaissance Music, Oxford et al.: Oxford University Press, 1997
 • Pater, Walter, El Renacimiento. Estudios sobre arte y poesía. Traducción: Marta Salís, Barcelona: Alba, 1999
 • Perkins, Leeman Lloyd, Music in the Age of Renaissance, New York: W. W. Norton, 1999
 • Reese, Gustave, La Música en el Renacimiento. Versión española de José María Martín Triana, Madrid: Alianza, 1988
 • Rico, Francisco, El sueño del humanismo. De Petrarca a Erasmo, Madrid: Alianza, 1993
 • Slim, H. Colin, Painting Music in the Sixteenth Century. Essays in Iconography, Aldershot: Ashgate, 2002
 • Vendrix, Philippe [ed.], La Renaissance et sa musique au XIXe siècle, Paris: Klincksieck, 2000

1.       El context polític, social, filosòfic, espiritual i artístic del Renaixement

2.       Gèneres de la música religiosa i profana

3.       Instruments musicals i música instrumental

4.       Notació, edició i difusió de música

5.       La teoria musical

6.       La recepció de la música del Renaixement en èpoques posteriors