Anàlisi, síntesi i processament del so III

Resum

 • Nom: Anàlisi, síntesi i processat del so III
 • ECTS: 4
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: a determinar.
 • Professor: A determinar
 • Requisits: Anàlisi, síntesi i processat del so II

Objectius

Aquest curs pretén reforçar les competències pràctiques de cara a la creació i desenvolupament de sistemes d'anàlisi, síntesi i processament del so, així com la capacitat d'anàlisi crític de documentació actual (llibres i articles de recerca) en aquest àmbit.

Continguts

 • Documentació i lectura crítica sobre un tema específic d’A.S.P.S.
 • Desenvolupament d’un projecte avançat d’A.S.P.S.
 • Presentació i documentació del procés.

Metodologia

Els alumnes hauran de definir un projecte de cara a desenvolupar una eina d'anàlisi, síntesi o processament se so. Després de ressenyar llibres i articles sobre l'estat de l'art de l'àmbit pertinent, hauran de desenvolupar el projecte. Durant les sessions presencials es farà tutoria i avaluació col·lectiva de l'avenç de cada projecte. Els alumnes han de realitzar entregues i presentacions parcials en diferents fases del projecte.

Avaluació

L’avaluació del curs s’efectuarà segons els següents criteris:

 • Presentació de la proposta de projecte i estat de l’art (20%)
 • Avaluacions de seguiment (50%)
 • Presentació final (30%)

Bibliografia

 • Roads, C., The Computer Music Tutorial. MIT Press, 1996.
 • Roads, C., Microsound. MIT Press, 2002
 • Miranda, E., Computer Sound Design: Synthesis Techniques and programming. Focal Press, 2002.
 • Dodge, C., Jerse, T., Computer Music: Synthesis, Composition, and Performance Cengage Learning,1997.
 • Zölzer, U. (ed), DAFX: Digital Audio Effects. Wiley and Sons, 2011.
 • Russ, M., Sound Synthesis and Sampling. Focal Press, 2008.
 • Wilson, S., Cottle, D., Collins, N. (eds.), The SuperCollider Book. MIT Press, 2011.
 • Smith, J.O., Spectral Audio Signal Processing (online: https://ccrma.stanford.edu/~jos/sasp/)
 • Smith, J.O., Introduction to digital filters (online: https://ccrma.stanford.edu/~jos/fp/)
 • Miranda, E., Computer Sound Design: Synthesis Techniques and programming. Focal Press, 2002.
 • Cook, P. Real Sound Synthesis for Interactive Applications. A K Peters, 2002.