Tecnologies per a l'educació musical

Resum

 • Nom: Tecnologies per l'educació musical
 • ECTS: 4
 • Hores lectives: 45 (15 sessions de 3h cadascuna)
 • Quatrimestre: 1r i 2n.
 • Professor: Josep Guallar
 • Requisits: Fonaments d'Acústica, Introducció a la tecnologia musical

Objectius

Aquesta assignatura té com a objectiu principal donar als alumnes les eines necessàries que els permetin formar-se un perfil flexible com a futurs professors en el qual l’aplicació transparent de la tecnologia hi pugui formar part amb naturalitat i de forma integrada amb tots els altres recursos més tradicionals; s’han d'assolir  per tant, els nivells tècnics i els els coneixements i criteris didàctics suficients que ho ho facin possible.
Són, per tant, llistats en els següents punts:

 • Fomentar la creativitat a tots els nivells escolars com a mitjà de gaudi i d'aprenentatge 
 • Obtenir la capacitat d'aprofitar la possibilitat que donen les tecnologies de personalitzar l’ensenyament en funció de les capacitats i del temps disponible de cada alumne.
 • Assolir la capacitat d'integrar amb naturalitat i transparència diferents recursos tecnològics a l’aula combinant-los amb d’altres més tradicionals
 • Planificar i programar els recursos necessaris que permetin incentivar al alumnes a fer un ús intenssiu de les xarxes (treball a casa, comunicació, intercanvi)
 • Assolir comoditat i facilitat en la tasca d’elaboració de materials diversos per a l’ensenyament i l’aprenentatge
 • Fer possible el propi progrés com a músic del alumne.
 • Obtenir un nivell de coneixement dels programes que permetin la seva aplicació imaginativa a un ventall obert de situacions educatives:
  • programes oberts no específicament educatius (editors d’àudio i de partitures, editors d’àudio, seqüènciadors d’àudio.
  • programes tancats dissenyats amb objectius didàctics
 • Mostrar l’estat actual, diverses aplicacions i possibles línies de desenvolupament de la tecnologia aplicada a l’educació musical
 • Cobrir, mostrar i experimentar un espectre el màxim d’ampli de la matèria:
 • Ser capaç d’usar, imaginar i dissenyar activitats didàctiques aplicables a diferents situacions, règims i matèries tant de manera autònoma com integrades dins d’un conjunt d’activitats no informàtiques.
 • Conèixer i saber triar i utilitzar el programari existent de forma imaginativa.
 • Poder crear petites aplicacions pròpies amb llenguatges de programació senzills i/o llenguatges d’autor o plataformes multimèdia.
 • Fer un recull d’activitats, materials, aplicacions i projectes tant propis com de domini públic que serveixin de base per començar a treballar amb els alumnes

Continguts

Treball a partir del estudi, l'ús, el disseny i la creació d'activitats i unitats didàctiques molt diverses usant la integració de recursos tecnològics amb d'altres no tecnològics. Aquestes activitats ens han de permetre crear sinergies estimulants i engrescadores que siguin útils i estimulants a l’hora de plantejar, ensenyar, aprendre i gaudir de molts aspectes diferents de la música dins d'àmbits educatius també molt diversos. Els temes concrets a tractar són:

 • Introducció: eines de treball i continguts: les xarxes, Moodle, programari, maquinari, formats de’àudio, protocols de comunicación (sobretot MIDI) col•lectius, àmbits i nivells educatius (formal, no formal, infantil, primària, secundària, batxillerat, estudis superiors, col•lectius especials, gent gran, discapacitats, immigrants recen arribats, etc.)
 • Seqüenciadors MIDI
 • Editors d’àudio
 • Multipistes – Integració de MIDI, àudio i vídeo
 • Editors de partitures
 • Programes tancats d’exploració, entrenament i de suport a la creativitat
 • Moodle i d’altres plataformes per a l’educació.
 • Disseny, requisits i descripció d’activitats mixtes combinant tecnologies amb d’altres recursos no tecnològis adreçades a diferents col•lectius des de educació infantil fins a col•lectius d’educació especial.

Metodologia

Una classe presencial setmanal de 3 hores repartides en 90 minuts de teoria i 90 de pràctiques aproximadament i en funció del tema i del punt on es trobi tant la teoria com la pràctica de cada bloc temàtic.

L’assignatura s’impartirà alternant parts de treball col·lectiu en les que s’explicaran i es treballaran els continguts teòrics i conceptuals amb d'altres destinades a les activitats pràctiques individuals on els alumnes aplicaran aquests continguts. Posteriorment els alumnes hauran de dedicar fins a 75 hores més d'estudi al voltant dels temes tractats tant per la preparació de les pràctiques, la lectura i comentari dels textos recomanats i, especialment per el disseny, preparació dels materials i textos, realització i presentació en el seu moodle particular. Cal fer esment del temps que cal dedicar a la confecció, presentació i publicació acurada de cada bloc temàtic al curs moodle particular de cada alumne.

Avaluació

La avaluació s’efectuarà tenint en compte els següents criteris:

 1. Per aprovar l’assignatura s’ha d’assistir a un mínim del 75% de les classes (en la seva totalitat)
 2. Es valorarà molt la puntualitat i l’actitud positiva i participativa
 3. L’avaluació es farà a partir dels treballs presentats per l’alumne i penjats al seu curs particular del moodle de pràtiques a proposta del professor
 4. Cada proposta de treball tindrà una nota final resultat de la valoració tant de l’aplicació pràctica com dels plantejaments didàctics que l’acompanyin i del domini tècnic demostrat a partir dels resultats o de preguntes concretes.
 5. De cara a obtenir qualificacions d’Excel•lent (o més) es valorarà la originalitat de les propostes tant des del punt de vista tècnic com d’aplicació didàctica
 6. La nota final s’obtindrà fent la mitjana aritmètica de les notes parcials obtingudes durant el curs.

Bibliografia

 • BOODY, Charles G. Tips: Technology (1990)
 • DE BUSTOS, Ignacio. Guía práctica para usuarios multimedia. Anaya Multimedia (1996)
 • GROS, Begoña.  Diseños y programas educativos. Ariel (1997)
 • JENKINS, Lucien. Guide to Music Technology. Rhinegold Publishing (1997)
 • MARQUÈS GRAELLS, Pere. Software Educativo: guía de uso, metodología de diseño. Estel (1995)
 • MASH, D. Computers and the Music Educator. Triplesoft. Opportunity-to-Learn Standards for Music Technology. Music Educators National Conference (1999)
 • PETERSON, Hal. The Teacher's Guide to Music Technology. Rugeley: Champion House (1996)
 • REESE, Sam, McCORD, Kimberly, and WALLS, Kimberly. Strategies for Teaching: Technology. MENC-National Association for Music Education (2002)
 • RUDOLPH, Thomas E. Teaching Music With Technology. GIA Publications, Inc. (1996)
 • RUDOLPH, Tom, RICHMOND, Floyd, MASH, David, and WILLIAMS, David. The Technology Strategies for Music Education. Hal Leonard Publishing (2002)
 • SQUIRES,D./McDOUGALL. Como elegir y utilizar software educativo. Morata (1997)
 • WILLIAMS, David and WEBSTER, Peter. Experiencing Music Technology, 2nd Ed. Schirmer Books (1999)