Instrumentació i orquestració III

Dades generals

Nom de l'assignatura Instrumentació i Orquestració III
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n quadrimestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 5
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 35
Professor/a Bernat Vivancos
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Instrumentació i Orquestració II. 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Continuar el coneixement de les característiques orquestrals treballades en cursos anteriors, tant les tímbriques  com les tècniques, i aprofundir la relació entre els instruments en la creació clàssica, en el format d’orquestra simfònica gran (a 3 i a 4), individualment i en relació amb les altres combinacions instrumentals.
 • Crear en l’alumne un sentit pràctic i personal de l’orquestració, a fi de potenciar la intuïció, imaginació, i la tècnica de la gran orquestra simfònica.
 • Assimilar les tècniques i procediments més usuals en la gran orquestra clàssica, obrint la porta a les noves tendències del S. XX.
 • Tenir consciència de l’orquestració com a eina per a l’estructura formal d’una obra.
 • Fonamentar la “intuïció” en la orquestració.
 • Saber escoltar la partitura per a gran orquetstra simfònica.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Estudi individualitzat de cada instrument, dels grups instrumentals i, sobretot, la seva relació i context sonor en un conjunt orquestral simfònic de gran abast.
 • La gran orquestra simfònica a 3 i a 4 i les seves característiques: disposició en la partitura, instruments transpositors, textures, color, massa, equilibri, mixtures, transparència, blocs sonors, formació acòrdica, crescendos, uníssons... 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes setmanals col·lectives.
 • Anàlisi d’obres cabdals o significatives en l’orquestració del S. XIX-XX: partitura, enregistrament, l’orquestra en directe si s’escau (OBC).
 • Realització i correcció a classe dels treballs demanats durant el quadrimestre.
 • Aplicació progressiva a treballs d’instrumentació i orquestració.
 • El quadrimestre constarà del treball orquestral simfònic en quatre blocs (un bloc per mes): acords, crescendos. aspecte melòdic (unísson i melodia acompanyada), textures. A part d’aquests quatre blocs, es realitzarà una orquestració d’una obra a determinar.

Es valoraran els següents aspectes:

 • Regularitat en el treball
 • Qualitat dels treballs i dels exercicis realitzats
 • Participació a classe
 • Involucració
 • Evolució
 • Presentació dels treballs en el termini establert
 • Puntualitat a les classes
 • Faltes d’assistència:
  • Més de 3 classes: no s’assoleix l’Excel.lent
  • Més de 5 classes: no s’assoleix el Notable
  • Més de 7 classes: no s’aprova el quadrimestre

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El professor avalua l'evolució que l'estudiant mostra sessió a sessió, els treballs presentats i el projecte final.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Treball d'orquestració duna obra Tot el quadrimestre 40%
Treball d'acords Primer mes Exposició 5% - Exercici 10%
Treball de crescendo Segon mes Exposició 5% - Exercici 10%
Treball de melodia Tercer mes Exposició 5% - Exercici 10%
Treball de textura Quart mes Exposició 5% - Exercici 10%

 

Fonts d'informació bàsica

 • KOECHLIN: Traité de l’orchestration. 4 vol. Paris: Max Eschig, 1954-1959.
 • PISTON, Walter: Orchestration. Ed. Real Musical, Madrid, 1984.
 • ADLER, SAMUEL: The Study of Orchestration. Ed. W. W. Norton & Company, New York, 1982.
 • CASELLA, Alfredo i MORTARI, Virgilio: La técnica de la orquesta contemporánea. Ed. Ricordi Americana, Buenos Aires, 1950.
 • CHARLES, Agustín: Instrumentación y Orquestación Clásica y Contemporánea. Divera Editores. Valencia, 2005.
 • Recull de fotocòpies i esquemes de tractats diversos, preferentment francesos.
 • Partitures, lectures i enregistraments específics en cada cas.