Pràctiques de direcció (1-8) (promocions 2014 i següents)

Dades generals

Nom de l'assignatura Pràctiques de direcció (1-8)
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r i 2n quadrimestre
crèdits ECTS 16
Valor total en hores 480 Hores presencials lectives: 105
Altres hores presencials: 40
Hores per treballs dirigits (no presencials): 55
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 280
Professor/a Salvador Brotons, Johan Duijck, Jordi Mora i Josep Vila
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No hi ha prerequisits per cursar aquests assignatura.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Posar en pràctica els conceptes i les tècniques apreses a les assignatures de Direcció principal de cor i d'orquestra.
 • Mostrar a l'alumne les diferents dinàmiques de formacions vocals o instrumentals diverses.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • El curs gira al voltant d'un repertori determinat pel claustre de professors de direcció.
 • Els estudiants de 1-6 quadrimestres dividiran les 30h de pràctiques anuals en 15h amb grups instrumentals i 15h amb grups vocals. Els estudiants de 7-8 quadrimestres faran només les 15h corresponents a la seva especialització.
 • Les diverses formacions que dirigirà l'alumne venen donades pel quadrimestre en què es trobi i la disponibilitat d'aquests per part de l'escola:
  • 1-2: majoritàriament pianiste repertoriste, grups de cambra i cors petits. 
  • 3-4: grups de cambra i cors petits i alguna sessió amb conjunts més grans (11-16 músics).
  • 5-6: diversitat de grups de cambra i cors amb alguna sessió d'orquestra petita (35 músics).
  • 7-8: grups de cambra i cors grans i orquestres.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes setmanals col·lectives.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • L’avaluació general serà continuada durant tot el curs.
 • Concretament es farà una avaluació inicial d’orientació i una avaluació de cada terç de quadrimestre (aproximadament cada 10 sessions).
 • L’avaluació i la qualificació tindran en compte principalment, però no exclusivament, el criteri del professor. 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació i aportacions a classe Avaluació continuada 5%
Primera avaluació Primer terç del quadrimestre 25%
Segona avaluació Segon terça del quadrimestre 30%
Avaluació final Final de curs 40%

 

Fonts d'informació bàsica

Partitures i enregistraments en funció del repertori a treballar cada semestre.