Tècniques compositives II

Dades generals

Nom de l'assignatura Tècniques compositives II
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n quadrimestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 5
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 35
Professor/a Karst de Jong
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Tècniques compositives I.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Cobrir les tècniques compositives del període aproximadament comprés entre 1785 i 1900.
 • Aconseguir una extensa comprensió pràctica de l’harmonia i les progressions harmòniques des del període de la “pràctica comuna” (períodes clàssic i primer romanticisme) fins als creixents principis lineals i contrapuntístics de l’estil romàntic tardà.
 • En la mesura del possible, també es tractaran tècniques de l’impresionisme  i l’harmonia modal.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • La ‘pràctica comuna’ de l’estil clàssic: sumari de l’harmonia clàssica.
 • Elements de figuració; enriquiment de l’harmonia i comprensió dels elements estructurals i no estructurals.
 • Cromatisme: tècniques de la conducció cromàtica de les veus i de les modulacions cromàtiques, modulacions a les regions de la mediant i submediant cromàtiques,  altres regions més remotes.
 • Relacions de l’harmonia i l’estructura: àrees tonals, planificació de les modulacions i conducció de veus a gran escala. 
 • progressions harmòniques lineals, la harmonia com a resultant de la conducció de les veus i de principis contrapuntístics. Prolongació de la melodia i l’harmonia. “Auskomponierung”.
 • Divisions iguals de l’octava: escales i acords simètrics. 
 • Harmonia modal.
 • Extensió de l’harmonia: tons afegits i extensions d’harmonies tradicionals (‘tensions’).
 • La forma en el segle XIX: expansió de la forma sonata, noves idees formals.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes setmanals col·lectives.
 • Presentació de tècniques harmòniques.
 • Audicions i anàlisi d’exemples.
 • Exercicis de característiques i complexitat progressives a realitzar individualment per presentar, escoltar i discutir a classe.
 • Realització i presentació del treball final.
 • El contingut s’organitzarà seguint una cronologia històrica, tot i que també es cobriran principis generals de validesa al llarg de tots els períodes històrics tractats (com les tècniques de prolongació harmònica i “auskomponierung”).
 • L’escriptura d’exercicis anirà parella a l’anàlisi d’exemples estilísticament rellevants.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El professor avalua l'evolució que l'estudiant mostra sessió a sessió, els treballs presentats i el projecte final.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació i aportacions a classe Avaluació continuada 30%
Exercicis Avaluació continuada 30%
Presentació treball final Segona meitat del curs 10%
Entrega treball final Final de curs 30%

 

Fonts d'informació bàsica

A donar pel professor en funció dels exemples i temes tractats.