Teoria musical dels segles XX i XXI

Dades generals

Nom de l'assignatura Teoria musical dels segles XX i XXI
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r quadrimestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 30
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 40
Professor/a Thomas Noll
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Anàlisi I i Tècniques compositives II.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Conèixer les propostes, tendències, llenguatges i conceptes estructurals de la música, els fonaments teòrics, i els plantejaments, sistemes i metodologies d’anàlisi i pensament musical i cultural més importants a partir de començaments del segle XX.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Conèixer els principals conceptes i idees sobre l’organització estructural i processal de la música, tal com han estat formulades al llarg del segle XX.
 • Discussió sobre com aquestes idees han emergit dins del camp de la teoria musical i com han derivat des d’altres disciplines com la lingüística, la semiòtica i les matemàtiques.
 • Influència de la música del segle XX i la seva teoria en la comprensió de música anterior a aquest segle.
 • Aplicació de les metodologies de tres escoles teòriques principals:
  • Anàlisi Schenkerià i derivades.
  • Anàlisi paradigmàtica: semiòtica estructural.
  • Anàlisi transformativa.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes setmanals col·lectives.
 • Lectura i discussió de petits articles teòrics seleccionats en relació a pràctiques analítiques.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • El professor avalua l'evolució que l'estudiant mostra sessió a sessió, els treballs presentats i el projecte final.
 • Es basarà principalment en el progrés realitzat, tenint en compte l’avaluació inicial i el tipus i grau de resolució dels treballs plantejats al llarg del quadrimestre.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació i aportacions a classe Avaluació continuada 10%
Resolució de treball i lectures per fer a casa Avaluació continuada 30%
Treball o Examen de mig curs Aprox. sessió 15 15%
Preparació i Presentació projecte final A partir de la sessió 15 15%
Entrega del projecte final Final de curs 30%

 

Fonts d'informació bàsica

 • A donar pel professor en funció dels exemples i temes tractats.