Enregistraments Àudio i Sonoritzacions

enregistraments

En resposta a les peticions dels departaments acadèmics de l’Escola, Direcció, Comunicació o Producció, l’Oficina d’Audiovisuals s’ encarregarà d’ oferir els mitjans per a la sonorització i/o enregistrament i postproducció audiovisual de les activitats (concerts, conferències, etc.) sol·licitades.

La proposta tècnica d’implementació d’aquest servei resta a criteri de l’Oficina. En aquest sentit, l’Oficina pot encarregar-se de la realització, o pot proposar, depenent de la complexitat de la proposta i la disponibilitat dels recursos (tant materials com humans) de l’Oficina, la auto-realització (posant a disposició del peticionari assessorament tècnic, l’ equipament i ajuda en la implementació) o l’externalització de part o de tot el servei en els casos en què es consideri convenient.

Enregistraments:

Es poden definir tres línies concretes d’ enregistraments o material a preservar:

  •  Enregistrament principal:

Susceptible, a més d’ ésser d’interès documental, de difusió pública i/o que compromet la imatge pública de l’ escola. Es requereixen processos que garanteixin la màxima qualitat (enregistrament professional, edició, masterització,..)

Un cop editat i masteritzat, el material enregistrat es catalogarà i emmagatzemarà al repositori audiovisual del centre. Essent un material susceptible de fer-ne difusió pública, s’ elaborarà un document específic contempli la protecció de dades i els drets d’ imatge i propietat intel·lectual i que servirà de desiderata prèvia a l’ enregistrament. El material enregistrat és, en una primera fase, s’ ús intern i la seva difusió està subjecta a la normativa de qualsevol publicació o difusió externa.

  •  Enregistraments d’ interès documental:

No necessita post-producció. Es catalogarà i emmagatzemarà al repositori audiovisual del centre. Se’n preveu únicament la consulta interna.

Com a Enregistrament documental s’ entén el material audiovisual que és testimoni de les activitats quotidianes del centre. La seva finalitat és purament documental i a priori no necessiten cap treball de postproducció.

S’ inclouen en aquesta categoria: Enregistrament de conferències i presentacions, classes magistrals, documentació de concerts o activitats, entrevistes, activitats acadèmiques que, fora de l’ àmbit de la Sonologia, requereixen enregistraments.

Els següents agents autoritzats podran demanar aquest tipus d’ enregistrament directament a l’ Oficina d’ Audiovisuals: els departaments acadèmics de l’Escola (professors i/o Caps de Departament), Direcció, Comunicació i Producció.

L’Oficina d’Audiovisuals s’ encarregarà d’ oferir els mitjans per a la sonorització i/o enregistrament i postproducció audiovisual de les activitats (concerts, conferències, etc.) sol·licitades.

La proposta tècnica d’implementació d’aquest servei resta a criteri de l'Oficina d'Audiovisuals. En aquest sentit, l’Oficina, depenent del grau de complexitat de la proposta i dels mitjans que requereixi, pot suggerir encarregar-se de la realització, proposar la auto-realització (posant a disposició del peticionari assessorament tècnic, l’ equipament i ajuda en la implementació), la vinculació d’ alumnes de sonologia, que s’ encarregarien de la realització com a pràctica personal o vinculada a alguna assignatura.

L’Oficina d’ Audiovisuals es compromet a facilitar suport audiovisual per a aquesta categoria d’ enregistraments, oferint assessorament tècnic i posant a disposició del sol·licitant l’ equipament necessari (del Servei d’ Auto préstec, en el cas d’ auto-realització, o equipament professional d’ enregistrament en el cas d’ estudiants de Sonologia )

Un realitzat, el material enregistrat es catalogarà i emmagatzemarà al repositori audiovisual del centre. El material enregistrat és, en una primera fase, s’ ús intern i la seva difusió està subjecta a la normativa de qualsevol publicació o difusió externa.

  •  Enregistraments de caràcter docent sense interès documental:

Engloben els enregistraments realitzats com a part de l’ activitat docent que no presenten un  valor documental per a l’ escola.

S’ inclouen en aquesta categoria enregistraments destinats a: beques d’ estudis i concursos, pràctiques acadèmiques i enregistraments de projectes finals.

Per a aquest tipus d’ enregistraments es suggereix l’ auto-realització. L’Oficina es compromet a facilitat a alumnes i professors el suport audiovisual necessari, oferint assessorament tècnic i posant a disposició del sol·licitant l’ equipament necessari (a través del Servei d’ Auto préstec)

Es considera que el material enregistrat te un valor de caràcter temporal i no es necessari el seu arxiu i catalogació.

Enregistraments diagrama de flux