Decàleg del bon ús de l’aulari específic

.

Les aules específiques –i en especial l’Estudi d’Enregistrament (A123-A124) i la Cabina de Postproducció (A116)– són, per sobre de tot, espais destinats a la docència i a l’autoaprenentatge.

 

2. Cal facilitar la multitasca que es desenvolupa en aquestes aules: classes, pràctiques, enregistraments, mescles, post-producció. Per tant, és vital mantenir un ordre extrem.

 

3. No és permès l'accés a les aules específiques a persones no vinculades a l'ESMUC. Tota excepció a aquesta norma ha de ser prèviament autoritzada per l'Oficina d'Audiovisuals.

 

4. L'ús no tutorat dels equips instal·lats en les aules específiques només és permès als estudiants matriculats en assignatures que desenvolupen docència en aquestes aules (Tècniques d'Enregistrament i Postproducció, Laboratori de So, Electrònica, etc.)

 

5. Com indica expressament la normativa acadèmica de l’ESMUC, ni en aquestes ni en cap aula de l'Escola es pot menjar ni beure. L'accés acreditat a les aules es regula pels horaris normals d'accés al centre establerts en la Guia Acadèmica del curs vigent.

 

6. Els enregistraments fets per estudiants a l’ESMUC han de ser de caràcter i ús exclusivament pedagògic. No es podrà doncs fer ús comercial ni dels enregistraments realitzats, ni de l’Estudi d’Enregistrament ni del nom de l’ESMUC.

 

7. L'ús de l'Estudi d'Enregistrament (A123-A124) i la Cabina de Postproducció (A116) es regeix per un sistema de reserva on-line, les normes i condicions del qual cal respectar estrictament. 

8. En cap cas es podrà extreure un equip resident a les aules específiques sense autorització expressa de l’Oficina d’Audiovisuals. Aquesta norma és extensible a qualsevol equipament de l'Escola.

 

9. No és permès retirar instruments musicals residents de les aules específiques (en especial, bateries o teclats) per a realitzar enregistraments. Cal fer ús adequat del servei de préstec del Parc d'Instruments per a la petició d'instruments musicals de l'Escola, aixi com del servei de préstec de l'Oficina d'Audiovisuals per a equipament accessori.

 

10. És responsabilitat de l’estudiant acreditat qualsevol desperfecte que es pugui originar en l'equipament o les instal·lacions com a conseqüència d’un ús inadequat.