Control i regulació del clima

Portada_ControlClima
El parc d'instruments s'ocupa de vetllar per la conservació de tot el patrimoni instrumental de l'ESMUC i això implica el control de lla temperatura i la humita a la que són sotmesos els instruments tan en les seves residencies habituals com en les produccions fora del recinte de l'ESMUC 

Aquests  instruments es veuen afectats per les condicions climàtiques dels espais on resideixen i bàsicament per dos factors  : la variació de temperatura i  variació d'humitat així com els límits establerts per aquest dos magnituds físiques establertes habitualment en 25>T>20 i 60>H>50 respectivament que cumpleixen els requisits de confort establerts en la guía d'estalvi i eficiència energètica realitzada per l'Iinstitut Català d'Energia.

Estiu Hivern
Temperatura : 25 ± 1 ºC Temperatura : 20 ± 1 ºC
Humitat relativa = 50% ± 5% = 50% ± 5% Humitat relativa = 50% ± 5%
FW_banner_meteo

Consulta el temps a Barcelona aquí

(Servei ofert pel Servei Meteorològic de Catalunya

La variació d'aquests paràmetres de forma continuada i la manca de respecte als límits establerts, pot afectar a l'estabilitat esturctural dels intruments produïnt esquerdes, pèrdua de consitència dels mobles, deteriorament de les coles utilitzades, aparició d'insectes i l'augment d'actuacions d'ajust i manteniment per part dels tècnics. També un entorpiment en el desenvolupament de les classes, ja que l'instrument mai està en els seves condicins òptimes. Escurçament de la seva vida útil. Aquesta problemàtica l'anomenem estrès climàtic.

Actualment es treballa en diverses accions per combatre l'estrès climàtic a nivell de control i regulació de l'humitat i la temperatura.

Control i regulació general de l'ESMUC mitjançant el SISTEMA SAUTER

L'Escola disposa d'un sistema centralitzat de control i regulació del clima en els seus espais que permet la regulació de la temperatura i humitat segons les sondes que es localitzen als espais  i als tubs d'aportació o extracció d'aire. En base a aquestes mesures es regula l'aportació de fred o calor així com l'aportació d'humitat.

Control d'espais crítics mitjançant el sistema SISTEMA TESTO-SAVERIS

El Parc d'instruments fa un especial control dels espais amb els instruments més sensibles a l'estrés climàtic amb un sistema de sondes que a diferència del Sistema SAUTER, recull valors d'humitat i permet alertar dels canvis sobtats en aquesta magnitud i fer análisis anuals de l'evolució d'aquest espais per implementar les correccions en els elements de regulació.

Actualment tenim sondes a :  

ESMUC Aules on es realitza el seguiment
A110 Conjunt Música Antiga
A111 Conjunt Música Clàssica
A201 Clavicèmbal i fortepiano
A202 Clavicèmbal i clavicordi
A203 En revisió (Seminari)
A204 Clavicèmbal
A205 Clavicèmbal
A206 Clavicèmbal
A207 Fortepiano
A208 Clavicèmbal
A309 Sala de Cor
A310 Sala d'Orquestra
A311 Sala de l'Orgue
A402 Percussió
B204 Parc d'instruments

Làmines de protecció solar mitjançant el sistema de PROTECSOL

Als espais més exposats per al sol s'han instal·lat làmines de protecció que redueixen fins a un 99% la radiació U.V. y un fins a un 80% de l'energia total rebuda per el sol.

Cortines

Les cortines són un complement a les làmines de protecció solar que també milloren el confort alhora tan a nivell laboral com acadèmic.

Humidificadors rotatius de gran capacitat B-250

En els espais on es troben els instruments més sensibles al'estrés climàtic i on no s'ha aconseguit assolir els paràmetres objectiu s'han instal·lat humificadors locals.

Actualment tenim humidificadors a :  

A201 Clavicèmbal i fortepiano
A207 Fortepiano
B204 Parc d'instruments

Bosses de gel de sílice

L'interior de cada gra de sílice està compost d'àtoms de silici interconnectats per àtoms d'oxigen (un silicat). A la superfície dels grups silanol (Si-OH) es mantenen i són responsables de la forta polaritat de gel de sílice.La seva gran porositat, que li atorga al voltant de 800 m²/g de superfície específica, el converteix en un adsorbidor d'aigua i per això es fa servir per a reduir la humitat en espais tancats, normalment fins a 40%. Quan s'ha saturat d'aigua, el gel es pot regenerar sotmetent-lo a una temperatura de 150 °C, a raó de 1,5 hores per litre d'aigua. Els grans de gel de sílice són porosos; la mida del gra i la del porus depenen en gran mesura del mètode de preparació que hom hagi emprat. Aquesta estructura és la responsable de la gran superfície, típicament 500-600 m2/g.

Aquest gel no és tòxic, ni inflamable ni químicament reactiu. Amb tot, als petits envasos de gel s'avisa de la seva toxicitat en cas d'ingerir-ne. De fet és el clorur de cobalt que se li sol afegir per a indicar-ne la humitat, que és tòxic. El clorur de cobalt reacciona amb la humitat i quan està sec és de color blau i es torna rosa en adsorbir humitat. La pols que es forma en manipular aquest material pot generar silicosi si es respira.

Actualment tenim bosses de gel de sílice a tots els pianos moderns, clavicèmbals i fortepianos.