Seguretat i control dels instruments

PortadaSeguretat
Gestionar l'implementació als espais dels instruments de l'ESMUC i vetllar per la seva seguretat realitzant controls pertinents forrmen part de les responsabilitats del Parc d'instruments.

Es disposen de diversos mecanismes per tal de garantir aquest control i seguretat : 

Seguretat  Auditori i sistema de càmeres de l'edifici i entorn

La seguretat de l'edifici i l'entorn es realitza principalment des de el servei de seguretat de l'Auditori que es coordina amb el personal de bidelleria de l'ESMUC durant el dia i amb el servei de Seguretat de l'ESMUC durant la nit i els dies festius.

Seguretat  ESMUC i sistema de càmeres a les instal·lacions de l'ESMUC

L’Escola disposa d’un total de 16 càmeres de seguretat distribuïdes en tot el recinte que controlen els moviments externs a les aules. També té contractat un servei de vigilància i seguretat de l’Escola Superior de Música de Catalunya, derivada de l’acord marc dels serveis de vigilància i seguretat

Sistema de càmeres als espais de préstec

En els espais de préstec es reforça el control amb càmeres que detecten l'accés i la retirada i retorn dels instruments i que gestiona directament el servei. En trobem al Parc d'instrument (B204) i al Magatzem de Percurssió (A318)

Control d'accés a l'entrada i a le sinstal·acions

El control d'entrada el realitza el servei de recepció reforçat pel servei de bidelleria que també vigila la resta d'instal·lacions.

Control d'accés als espais mitjançant el carnet de l'ESMUC

Els espais disposen d'un sistema SALTO de control d'accés mitjançant el carnet de l'ESMUC i que permet fer el seguiment del recorregut d'un usuari mitjançant els accessos i les autoritzacions disponibles. En el cas de les aules hi ha diferents nivells d'accés segons si les aules són generals, específiques o restringides. 

Control d'accés als espais mitjançant claus

Els espais que no disposen d'accés per tarja es controlen mitjançant una clau que es gestiona des de la recepció.

Arcs de seguretat i alarmes magnètiques i de radiofreqüencia

L'escola disposa d'un sistema d'arcs de seguretat a l'entrada i els instruments estan dotats de dos tipus de d'alarmes anti-furt depenent de la possibilitat d’inserció d’aquests mecanismes sense que això afecti la sonoritat. Hi ha de radiofreqüència i de magnètiques que activen l'alarma quan s'intenta sortir amb un equipament.

Registres de lliurament  retorns d'instruments

En els punts de préstec es realitza un registre manual de la recollida i retorn de l'instrument per saber en tot moment on està i qui el té.

Control del propi usuari

El usuari realitza un control que anomenem per ús ja que si no el troba quan el necessita és el primer a adornar-se'n.

Control dels instruments per espais

En el cas dels espais de préstec, l'inventari és diari i en el cas dels instruments residents a les aules realitza un inventari mensual.

Sortida i entrada d’equipament

En les produccions en espais externs en que han de sortir instruments amb transport, es realitza la seguretat perimetral mitjançant el document de sortida i entrada d’equipament que inclou un llistat-albarà on es detallen tots els instruments i accessoris que s’utilitzaran a la producció i que el servei de producció controla en l'espai extern i el parc d'instruments realitza el cheking d'entrada i de sortida.

Inventaris d'estiu

L’inventari és anual i es realitza a l’estiu coincidint amb les vacances per no destorbar el  desenvolupament de l’activitat acadèmica. En aquest procés també es revisa el sistema d’antifurt i l’estat de l’etiquetatge.