Ref.2019.8

Plaça temporal de professorat

del Departament de Musicologia

   

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca una selecció de professorat per fer una substitució temporal a temps parcial pel 2n quadrimestre del curs 2019-2020 per a l'assignatura de:

   

Estètica II

Grup 2A, dilluns de 15 a 17h

Grup 2B, dilluns de 17 a 19h

Grup 2C, dimarts de 10 a 12h

Grup 2D, dimarts de 12 a 14h

Grup 2E, dimarts de 15 a 17h

(ref. 2019.8)

      

   

  

1.  Requisits: títol superior de música i títol de doctor.

2.  Sol·licitud: les persones que opten a concurs han d’omplir i signar la sol·licitud i declaració responsable de l’annex I.

3.  Primera fase: té per objectiu seleccionar entre 3 i 6 candidatures a partir dels currículums i projectes docents presentats. El resultat de la selecció serà paritari o de discriminació positiva. La qualificació d’aquesta part no se sumarà a la valoració final per determinar la persona finalista ni tampoc, en cas que n’hi hagi, la resta de candidatures aprovades.

4.  Criteris de valoració de la primera fase: els currículums han de presentar-se segons el model de l’annex II i seran valorats a partir dels continguts, puntuacions màximes i barems establerts a l’annex III. Els projectes docents han de desenvolupar el marc normatiu docent de l’assignatura (annex IV) i no poden superar les 5 pàgines DIN-A4. Cal que desenvolupin els continguts concretats al Pla Docent de l’assignatura (4 punts de valoració màxima), la previsió d’activitats lectives (4 punts de valoració màxima), la programació i organització de l'assignatura (3 punts de valoració màxima), els mecanismes d’avaluació (4 punts de valoració màxima) i els recursos de suport previstos (3 punts de valoració màxima).

5.  Revisió de la primera fase: dins el termini especificat al calendari, les persones que opten a plaça podran demanar la revisió de les valoracions de la documentació pròpia.

6.  Segona fase: té per objectiu determinar la candidatura finalista i, si s’escau, les candidatures aprovades, mitjançant una prova i una entrevista presencials. La prova consistirà en una classe de deu minuts davant d’un grup d’estudiants i els tres vocals del tribunal. Els i les estudiants podran formular preguntes sobre els continguts explicats i els membres del tribunal també sobre el pla docent entregat.

7.  Criteris de valoració de la segona fase: la prova s’avaluarà segons l’adequació dels continguts seleccionats en relació al pla docent entregat (8 punts de valoració màxima), el rigor i encert de les respostes formulades per estudiants i vocals (8 punts de valoració màxima), la valoració dels i les estudiants (8 punts de valoració màxima), la claredat i concisió de les explicacions (6 punts de valoració màxima), la correcció del discurs verbal (4 punts de valoració màxima) i del llenguatge no verbal (4 punts de valoració màxima). L’entrevista té l’objectiu de demanar les explicacions que permetin avaluar de manera global tota la documentació generada pel concurs de selecció i establir la candidatura finalista i, si s’escau, les candidatures aprovades.

8.  Entrega de documentació: les candidatures han de presentar 1 còpia de la sol·licitud i declaració responsable, 4 còpies del currículum i 4 còpies del projecte docent. Poden adreçar la documentació personalment a RRHH despatx B-    220 (de 9h a 13:30h) o per correu postal (a l’atenció del Cap de Recursos Humans. Escola Superior de Música de Catalunya. c/ Padilla 155 “Edifici l’Auditori”. 08013 Barcelona), especificant en el sobre la referència 2019.8. Abans del    termini han d’enviar també la còpia digital de tota la documentació (format pdf) al correu electrònic rrhh@esmuc.cat.

9.  Termini: La data límit per la recepció de les candidatures és el divendres 22 de novembre de 2019 a les 13:30 hores. Les propostes enviades per correu postal i l’enviament de la còpia de la documentació digital tenen el mateix termini. El    resultat de la primera fase es comunicarà personalment als candidats el 29 de novembre, que podran demanar la seva revisió fins al dimecres 4 de desembre. Els resultats definitius es publicaran el dilluns 9 de desembre.

10.  Calendari: les proves se celebraran el dimecres 11 de desembre a la tarda i l’entrevista el divendres 13 de desembre. El resultat final de la selecció es publicarà el dilluns 16 de desembre.

11.  Tribunal de selecció: Núria Sempere, Directora General (presidenta); Pere Carreras, Cap de Recursos Humans (secretari); Melissa Mercadal, Directora Acadèmica (vocal); Joaquim Rabaseda, Cap del Departament de Musicologia (vocal); una persona experta externa (vocal); una persona del Comitè d’Empresa.

   

   

   

   

Barcelona, 8 de novembre de 2019.