Competències

La realitat de la gestió de les institucions educatives artístiques sol estar a cavall entre la gestió educativa i la gestió cultural, i és per això que proposem una formació que beu dels dos camps i que acompanya en la construcció d’aquest perfil professional.

Competències Bàsiques

Les competències bàsiques són les contingudes en el punt 3.3 de l'Annex I del RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel RD 861/2010, de 3 de juliol.
Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències Específiques

Capacitat d'utilitzar una mirada estratègica en relació a la institució, el seu servei i l'entorn
Integrar els principis guia de la institució en les accions, els processos i els projectes
Adquirir consciència del grau d'impacte del servei sobre l'entorn
Valorar i cuidar la connexió i participació amb l'entorn i amb el sector
Reconèixer l'àmbit d'influència, l'entorn i els potencials usuaris, socis i col·laboradors.
Contribuir al desplegament de polítiques públiques per a la comunitat.
Capacitat de liderar equips i persones en en un entorn relacional positiu, d'una forma creativa, eficaç i eficient amb els principis guia de el projecte
Dissenyar i executar els sistemes més adients per captar persones per a l'equip
Generar un clima que promogui el compromís (engangement) de les persones i saber gestionar els seus talents en pro de l'equip
Gestionar els processos de promoció interna de la pròpia institució i conèixer els processos anàlogs que es duen a terme al propi sector
Generar dinàmiques d'autonomia, confiança i autogestió en el propi equip
Organitzar la feina i els equips amb un principi d'eficiència
Tenir cura i fer seguiment de les persones de l'equip
Conèixer i emprar la normativa de contractació pública en els processos de selecció i gestió del personal
Capacitat d'orientar l'organització cap a la qualitat i millora contínues mitjançant la investigació
Emprar l'avaluació continuada com a eina de millora institucional
Integrar la innovació i la recerca en els processos pedagògics i de gestió
Utilitzar indicadors de qualitat institucional per a la presa de decisions
Identificar les tendències en pedagogía de les arts, models i eines
Capacitat per a desenvolupar projectes de caràcter educatiu, cultural i artístic amb voluntat d'incidència, impacte o transformació comunitària
Analitzar l'entorn on es desenvolupa el projecte i fer una diagnosi de necessitats i oportunitats
Definir objectius, dissenyar, planificar i fer seguiment de les diferents fases d'un projecte, així com utilitzar l'avaluació per la millora i reconducció
Desenvolupar la gestió econòmica del centre utilitzant les eines adquades per a la seva execucució per aconseguir la màxima eficiencia
Desenvolupar els processos de gestió acadèmica de la propia institució, utilitzant les eines adequades per aconseguir la màxima eficiencia
Desenvolupar l'estratègia comunicativa de la propia institució
Conèixer i emprar la normativa vigent de referència a l'administració pública i  la gestió indirecta de projectes.
Generar i mantenir connexions i xarxes comunitàries en el propi sector