Procés d'admissió

En el moment de realitzar la preinscripció, els i les aspirants hauran de fer arribar a través del correu de contacte gestiocentresmaster@esmuc.cat:

 • Currículum vitae
 • Carta de motivació

Per accedir a aquest màster és necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculti, en el país expedidor, del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.

Les titulacions d’accés a aquest màster són:

 • Llicenciatura o grau en música
 • Grau universitari

En el cas de no disposar de cap de les titulacions anteriors, la Comissió Acadèmica dels Estudis de Màster (CAEM) del Centre podrà acceptar l’admissió de l’aspirant, sempre que demostri un bagatge i capacitats per a la realització del màster. Si en el moment de finalitzar el màster, l’estudiant continua sense disposar d’una de les titulacions requerides per a l’accés, se li farà entrega d’un certificat d’aprofitament, però en cap cas de la titulació de màster.
L’admissió la resol la Comissió Acadèmica dels Estudis de Màster (CAEM) del centre. Aquesta comissió està formada per:

 • Coordinador/a de màsters i investigació del centre
 • Director del Màster
 • Coordinadors del màster
 • Dos membres de l'equip docent vinculats als estudis de màster
 • Responsable de la Gestió Acadèmica del Centre (o en qui delegui)

Una cop finalitzada l’admissió, l’adjudicació de places es realitzarà en base als següents criteris:

 • Currículum Vitae (60%)
 • Carta de motivació (40%)