Competències

Competències específiques

 • Tenir la capacitat de relacionar els estudis pràctics i teòrics per reforçar el propi desenvolupament artístic.
 • Posseir criteris d'interpretació basats en una visió crítica i analítica de el repertori a interpretar en els diferents itineraris d'especialització de l'alumnat.
 • Posseir criteris interpretatius específics fonamentats en els coneixements teòrics adquirits en el seu itinerari d'especialització.
 • Conèixer repertoris especialitzats i ser capaç de desenvolupar untrabajo individual i / o col·lectiu de la pròpia especialitat instrumental.
 • Expressar-se musicalment amb l'instrument de manera fonamentada, amb el coneixement i domini en la tècnica instrumental i corporal, així com de les variants estilístiques, en la seva àrea d'especialització.
 • Posseir habilitats per a la lectura i la improvisació per millorar diferents aspectes interpretatius.
 • Ser capaç d'aplicar el coneixement sobre els elements comuns i patrons d'organització de la música per expressar els seus propis conceptes artístics.
 • Ser capaç de desenvolupar, presentar i demostrar en públic programés interpretacions que siguin coherents i adequats a la seva àrea o especialitat.
 • Ser capaç d'utilitzar i aplicar la tecnologia musical al ámbitoPer-formatiu i d'investigació
 • Comptar amb els recursos propis de la feina orquestral i d'altres conjunts dominant adequadament la lectura a primera vista, sent flexible a les indicacions de la direcció musical i estant integrat en el grup.

Competències generals

 • Posseir les habilitats, coneixements i comprensió artístic musical per fer propostes innovadors en projectes interpretatius.
 • Aplicar les seves habilitats, coneixements i comprensió artística així com la capacitat de resolució de problemes, en situacions noves o poc conegudes i en contextos multidisciplinars relatius al seu camp d'estudi.
 • Mostrar la capacitat d'integrar coneixements en àmbits pràctics i / o creatius, posseir capacitat d'autoavaluació i assumir amb responsabilitat els seus compromisos artístics futurs.
 • Conèixer recursos pedagògics i de comunicació per ensenyament de l'instrument en el grau superior des d'una perspectiva interpretativa.
 • Posseir eines per a l'aprenentatge, l'automotivació i habilitats pràctiques i creatives per tal de ser constant en l'estudi i en el treball de forma independent o autònoma.
 • Vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines de pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de disciplines musicals en particular, enriquint l'exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinària.
 • Adquirir recursos per a la memorització.
 • Demostrar capacitat per treballar i interactuar musicalment en diferents tipus de projectes musicals interpretatius, des del duo fins als grans conjunts, exercint un paper de solista, potenciant l'escolta activa i el diàleg respectuós particular, enriquint l'exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar.