Procés d'admissió

Requisits

Com a requisit previ per accedir al màster, cal acreditar la titulació de grau superior (240 ECTS), mitjançant:

  • Títol Superior oficial d'ensenyaments artístics musicals de l'Estat espanyol.
  • Títol emès per una institució d'ensenyament superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que garanteixi al país que ha expedit el títol d'accés a ensenyaments de màster.
  • Títol segons els sistemes aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat d'homologació (consultar casos particulars) sempre que la titulació adquirida garanteixi al país que ha expedit el títol d'accés a ensenyaments de postgrau.

El màster també és obert a músics sense titulació superior de Música que acreditin un nivell i una titulació equiparable.

Accés

Per accedir al màster es requereix un vídeo de 15 minuts en què l'estudiant interpretarà un repertori lliure. En cas de no disposar de cap gravació, s'habilitarà una prova presencial per mostrar el seu nivell interpretatiu.

El Procés de selecció es realitzarà per ordre d'entrada de les pre-inscripcions.