Procés d'admissió

Per accedir a aquest màster es necessita estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculti, en el país expedidor, del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.

Les titulacions d’accés a aquest màster són:

  • Llicenciats o graduats en música
  • Graduats universitaris amb el grau mig en música
  • Graduats universitaris amb coneixements musicals però sense títol oficial*

L’admissió la resol la Comissió Acadèmica dels Estudis de Màster (CAEM) del Centre. Aquesta comissió està formada per:

  • Coordinadora de màsters i investigació del Centre
  • Director del Màster
  • Coordinador/a del màster en qüestió
  • Dos professors vinculats als estudis de màster
  • Responsable de la Gestió Acadèmica del Centre (o a qui delegui)

Una vegada finalitzada l’admissió, l’adjudicació de places es realitzarà en base als següents criteris:

  • Currículum Vitae (60%)
  • Carta de motivació (40%)

__________________________________________________________________________

*En el cas d’aquells candidats que tinguin coneixements musicals però no puguin acreditar-los mitjançant un títol oficial, es realitzarà una prova d’accés que inclourà tres exercicis: anàlisi d’una partitura, anàlisi auditiva i transcripció. Per a més informació sobre les dates i els procediments d’aquestes proves, adreceu-vos directament a la coordinació del màster.