Preus i pagaments

Calendari de pagaments 2021-2022

Concepte Import Termini Modalitat
Inscripció accés 30 € 11 juny 2021 Codi de barres
1r termini

100% de la matrícula
(pagament únic) /

25% de la matrícula
(pagament fraccionat)

Del dia de la matrícula
fins el 16 de juliol 2021
Codi de barres
2n termini 25% de la matrícula 21 d’octubre 2021 Domiciliació bancària
3r termini 25% de la matrícula 19 de gener 2022 Domiciliació bancària
4t termini 25% de la matrícula 27 d'abril 2022 Domiciliació bancària

 

Recàrrecs i devolucions

Com a condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols o certificats, cal abonar el pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos acadèmics anteriors o simultanis, oficials o no oficials.

No pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableix l’Esmuc comporta la suspensió temporal dels drets de l’estudiant, inclòs l’accés a tots els serveis de l’Esmuc, i si és el cas, l’anul·lació de la matrícula i dels efectes que aquesta hagi produït, sense cap dret a devolució.

El recàrrec que s’aplicarà a l’import dels rebuts no satisfets serà de 40 € (20 € en concepte de devolució i 20 € en concepte de despeses de gestió).

Es procedirà a la devolució dels imports efectivament ingressats en els casos següents:

  1. Quan per causes no imputables als estudiants no es presti el servei acadèmic que obligava al pagament.
  2. Que s’hagin produït pagaments superiors als preus en vigor, tant per errors materials o de fet, com per errors aritmètics en la liquidació.
  3. Que amb posterioritat al pagament de la matrícula es justifiqui que en el moment de realitzar aquesta es trobava en situació administrativa o legal d’exempció o bonificació.

Totes les devolucions s'efectuaran el dia 30/06/2021.

Bonificacions 

Els graduats i les graduades que hagin obtingut matrícula d’honor en alguna assignatura de quart curs del Títol superior el curs acadèmic anterior al de la matrícula de màster o postgrau en curs, rebran la bonificació de l’import del nombre de crèdits equivalent al que hagin obtingut aquesta qualificació. Aquesta bonificació s’aplica en els crèdits matriculats per primera vegada i en la matrícula del curs acadèmic immediatament posterior. Excepcionalment, en el cas que no es puguin matricular prou crèdits per primera vegada, es pot aplicar la bonificació en una segona matrícula o posterior. 

Les persones que hagin obtingut matrícula d’honor en alguna assignatura de màster o postgrau, rebran la bonificació de l'import del nombre de crèdits equivalent al que s'ha obtingut aquesta qualificació, en els crèdits matriculats per primera vegada per a un segon màster o postgrau. Excepcionalment, en el cas que no es puguin matricular prou crèdits per primera vegada, es pot aplicar la bonificació en una segona matrícula o posterior. 

Règim de preus

Concepte Import
Validació, reconeixement i transferència de crèdits:
•     Preu per crèdit validat 100% del preu del crèdit
•     Sol·licitud de validació i reconeixement 100% del preu del crèdit
Assegurança obligatòria 22 €
Material divers 11 €
Certificació acadèmica 24 €
Altres certificacions 11 €