Anàlisi de partitura

Aquest exercici té per objectiu mostrar el coneixement i reconeixement d’aspectes tècnics i teòrics associats a una obra o fragment musical (forma, melodia, harmonia, textura, etc.).

L’exercici consisteix en l’anàlisi d’un fragment o obra musical en partitura, i consta de no més de 4 preguntes referides a alguns dels paràmetres constructius de l’obra.

El passatge a analitzar no pot ser superior als 100 compassos.

Aquest exercici s’ofereix en quatre opcions de característiques diverses, vinculades:

  • al jazz i la música moderna
  • a la música tradicional en la vessant del flamenco
  • a la música tradicional, clàssica i contemporània
  • a la música antiga

L’aspirant que opti a dos àmbits instrumentals diferents, ha de fer l’opció corresponent a cadascun dels àmbits al quals opta.

Es valora saber esquematitzar i organitzar la informació, la coherència en l’ús de les eines analítiques i de la terminologia, l’argumentació i la justificació de les respostes i la capacitat d’observació. Es valora també l’expressió i la comunicació.

El temps de què disposa l’aspirant per a aquest apartat és de dues hores.