Exercicis Part B - Direcció

En l’especialitat de Direcció hi ha quatre exercicis.

Exercici d’harmonització i instrumentació (30%)

Comporta dues parts: una primera d’harmonització a quatre veus d’un baix i/o una melodia donades, de no més de 8 compassos, i una segona d’instrumentació de l’harmonització de la primera part, per a una formació instrumental donada.

Es valora la correcció dels encadenaments harmònics i de la conducció de les veus, el sentit de frase, les modulacions i l’adequació harmònica al context de la veu donada, en el cas del primer exercici, i l’ús correcte dels instruments, la idoneïtat de les seves frases i del registre emprat en cada cas, les dinàmiques i tipus d’atac, i la correcció en les parts transportades en el cas d’instruments transpositors, l’adequació i equilibri de les combinacions instrumentals i el sentit estructural de la instrumentació proposada, en el cas del segon exercici.

El temps màxim per fer aquest exercici és d’una hora i trenta minuts.

 

Exercici de reconeixement auditiu (20%)

Consisteix en un exercici de reconeixement d’acords i un exercici de reconeixement d’errors a partir de l’audició amb notes canviades d’una partitura donada. Es valoren les capacitats auditives del candidat, que són un aspecte fonamental en aquesta especialitat, en el reconeixement dels elements i contextos proposats.

Aquest apartat té una durada màxima de quinze minuts.

 

Exercici de realització a vista (30%)

Els aspirants a l’especialitat de Direcció han de fer un exercici de reducció al piano d’una partitura per a orquestra, de no més de vuit compassos, per una plantilla de corda més algun instrument de vent, inclosos transpositors, i a més han de poder cantar una veu d'una obra o fragment coral que se'ls donarà, de no més de vuit compassos.

Els aspirants, a més, hauran de mostrar l’adequació del seu gest musical dirigint un petit fragment.

L’aspirant disposa de quinze minuts per a la preparació de la lectura de l’obra o fragment musical.

La comissió avaluadora podrà donar indicacions musicals sobre la realització, i sobre qüestions generals vinculades a l’especialitat, a les quals haurà de respondre l’aspirant. Es valora la capacitat d'afinació i entonació, i la capacitat d'extreure i tocar la informació musical principal. Es valoraran també les capacitats rítmiques i de fraseig, les capacitats de gest musical adequat, així com de capacitat de reacció i adequació a les indicacions de la comissió avaluadora.

 

Lectura a vista al piano (20%)

Té per objectiu detectar la capacitat de lectura i seguiment pianístic de partitura (rítmica, mètrica, dinàmiques, fraseig), capacitat de reacció i immediatesa musical.

L’aspirant disposa de quinze minuts per a la preparació de la lectura d’una petita peça o fragment musical, que haurà de tocar.

Es valora l’aptitud de lectura i de comprensió d’un text musical i la seva realització al piano. La comissió avaluadora tindrà en compte la capacitat del candidat per aproximar-se i transmetre sentit musical al fragment.

 

Valoració dels exercicis de l'àmbit de Direcció