Exercicis Part B - Interpretació

En l’especialitat d’Interpretació hi ha tres exercicis.

Exercici d’interpretació (60% o 50%)

Té per objectiu mostrar les capacitats interpretatives de la persona aspirant.

En començar l’exercici la persona aspirant ha de presentar a la comissió avaluadora, per triplicat, les partitures de les obres. Es consideraran també obres els moviments o les parts d’obres que consten de diversos moviments o parts, amb l’excepció que en cap cas dos o més moviments d’una mateixa obra no podran ser considerats com a obres diferents. El nombre mínim d’obres presentades és de quatre per a totes les modalitats, excepte en el cas dels i de les aspirants a la modalitat de cant dins de l’àmbit de la música clàssica i contemporània, que és de vuit. Les obres que es proposen han de representar estils i períodes diferents.

Una de les obres d’aquesta part ha de ser a solo o amb acompanyament d’un instrument polifònic. Les altres poden ser a solo, amb acompanyament d’un instrument polifònic o en petit grup, sempre que tinguin caràcter concertant.

La persona aspirant interpretarà una o diverses d’aquestes obres davant la comissió avaluadora. Com a mínim una d’aquestes obres ha de ser interpretada de memòria. La comissió avaluadora pot sol·licitar-ne interpretacions fragmentàries. Si són necessaris altres intèrprets per a aquestes obres, la persona aspirant haurà de procurar-se’ls pel seu compte.

Les persones aspirants a diverses especialitats, àmbits, modalitats o itineraris han de fer aquest exercici més d’un cop si opten a modalitats instrumentals diferents; en aquest cas l’han de fer amb els diversos instruments als quals opten.

La durada mínima del repertori a presentar és de trenta minuts.

Pels instruments dels àmbits de Clàssica i Contemporània, Música Antiga i Música Tradicional, es valora l’expressió, la comunicació, la fluïdesa i la intenció en la interpretació, la qualitat del so, el control tècnic de l’instrument, així com el grau de comprensió de les obres i la caracterització estilística.

Pels instruments de l’àmbit de Jazz i Música Moderna, es valora la manera d’interpretar el tema, l’estil, el fraseig i el llenguatge emprat, el tempo, la tècnica de so, les escales usades, el sentit formal i la coherència general.

La comissió avaluadora ha de tenir també en compte que la tria d’autors i obres sigui representativa del conjunt del repertori de l’instrument en relació amb l’àmbit al qual opten.

Els i les aspirants a instruments de la música antiga poden fer aquesta part amb l'instrument al qual aspiren o bé amb altres d'afins, segons la relació que segueix:

Els aspirants a aquests instruments: Poden fer la prova amb:
Clarinet històric, contrabaix històric/violone, fagot històric, flauta travessera històrica, oboè històric, trompa natural, trompeta natural, violí històric, viola històrica i violoncel històric. L'instrument al qual aspiren o l'instrument modern equivalent.
Sacabutx L'instrument al qual aspiren o trombó.
Fortepiano L'instrument al qual aspiren o piano.
Instruments de corda polsada de la música antiga Qualsevol d'aquests instruments o guitarra.
Corneto, flauta de bec, viola de gamba i clavicèmbal Amb aquests mateixos instruments.

Les persones aspirants a diverses especialitats, àmbits, modalitats o itineraris han de fer aquest exercici més d’un cop si opten a modalitats instrumentals diferents.

 

Sessió de treball (20%)

Té per objectiu detectar la capacitat de reacció i d’assimilació a unes demandes pedagògiques concretes.

L’aspirant rebrà una breu sessió de treball en relació amb el repertori interpretat, en la qual haurà de respondre a les indicacions pedagògiques de la comissió avaluadora.

Aquesta sessió tindrà una durada màxima de deu minuts.

Es valora la capacitat d’assimilació immediata a partir de les noves indicacions musicals i tècniques.

 

Lectura a vista, improvisació o baix continu (20% o 30%)

a) Per als i les aspirants als àmbits d’instruments de la música clàssica i contemporània, excepte orgue, instruments de la música antiga, excepte clavicèmbal, instruments de música tradicional, excepte els instruments de la vessant del flamenc: prova d’interpretació amb lectura prèvia dels materials.

L’aspirant disposa de deu minuts per a la preparació de la lectura d’una obra o fragment musical. La realització d’aquesta lectura podrà fer-se amb acompanyament d’un instrument polifònic, proporcionat pel centre.

Es valora la capacitat de lectura i de repentització musical, l’afinació i el sentit rítmic.

b) Per als i les aspirants a l’àmbit d’instruments de jazz i de la música moderna, i de la música tradicional en la vessant del flamenc: improvisació, d’una durada màxima de deu minuts, sobre una base ritmicoharmònica donada per la comissió avaluadora, ja sigui en format enregistrat o escrita.

Es valora la creativitat i la imaginació en la improvisació i la conjunció amb el grup.

c) Per als i les aspirants a les modalitats de clavicèmbal i orgue es proposa la realització d’un baix continu de breu durada datat de la primera meitat del segle XVIII. L’aspirant disposa d’un temps breu per a la seva preparació.

Es valora la capacitat de realització del baix continu en la seva funció d’acompanyament.

En aquesta sessió, la comissió avaluadora podrà demanar a l’aspirant que segueixi determinades indicacions musicals.

 

Valoració dels exercicis de l'àmbit d'Interpretació