Exercicis Part B - Musicologia

En l’especialitat de Musicologia hi ha dos exercicis.

Primer exercici (45%)

Presentació d’una experiència o situació musical concreta plantejada mitjançant una projecció audiovisual o bé d’un text escrit, sobre la qual el candidat haurà de respondre a un qüestionari en format tipus test, o bé en forma de redacció molt breu.

Es valora la capacitat del candidat per comprendre i interpretar una situació musical no familiar, extreure informació concreta d’un document, analitzar i jerarquitzar la informació, relacionar conceptes i contextualitzar situacions musicals i repertoris.

El temps màxim per fer aquest exercici és d’una hora i trenta minuts.

 

Segon exercici (55%)

Consta de dues parts.

1- Exposició oral d’un tema lliure relacionat amb la història de la música, de l’art i de la cultura, i amb la musicologia en general. El candidat ha de lliurar a la comissió avaluadora, per triplicat, un guió del tema que exposarà. Aquest guió, d’un màxim de dues pàgines, ha d’incloure un títol, una descripció breu del tema, les fonts i les referències bibliogràfiques utilitzades.

La persona aspirant disposa d’un temps màxim de deu minuts per a l’exposició.

Es valorarà l’expressió oral i escrita, la capacitat d’argumentar i exposar sintèticament un tema, i la utilització de suports escrits, visuals, sonors i audiovisuals.

 

2- Defensa oral d’un tema d’interès musicològic a partir d’algunes acotacions de contingut que li seran donades prèviament per la comissió avaluadora.

La persona aspirant disposarà de vint minuts per preparar-se el tema, i cinc minuts per a la defensa. La comissió avaluadora podrà demanar a la persona aspirant l’ampliació i concreció del discurs defensat.

Es valorarà l’expressió oral, l’elaboració crítica d’un discurs, la capacitat de connectar i relacionar els seus coneixements d’història de la música, de l’art i de la cultura amb el tema donat.

 

Valoració dels exercicis de l'àmbit de Musicologia