Exercicis Part B - Producció i Gestió

En l’especialitat de Producció i Gestió hi ha dos exercicis.

Primer exercici (45%)

Organització de la seqüència de fases del desenvolupament d’un projecte simulat a partir d’unes condicions predeterminades a les quals s’hi poden afegir circumstàncies sobrevingudes. L’exercici tindrà una part tipus test (corresponent a la seqüenciació i jerarquització de les fases) i una de desenvolupament per escrit de la justificació de les decisions preses en la primera part.

El temps màxim per fer aquest exercici és de dues hores.

Es valorarà la capacitat del candidat per organitzar les tasques, per analitzar les dades que se li ofereixin, per reaccionar amb destresa davant les situacions imprevistes i per expressar per escrit les seves decisions.

 

Segon exercici (55%)

El/la candidat/a haurà de desenvolupar per escrit i defensar oralment un tema vinculat a un esdeveniment musical o a una qüestió relacionada amb la gestió de les polítiques culturals de l’entorn musical. Podrà triar un dels dos temes proposats. La comissió avaluadora podrà demanar, en la defensa oral, una ampliació dels conceptes i plantejaments de la part escrita.

El temps màxim per fer aquest exercici és d’una hora i trenta minuts per a la redacció, i un màxim de quinze minuts per a la defensa.

Es valorarà la capacitat del candidat per recollir informació sobre temes d’actualitat vinculats a l’especialitat, la d’analitzar l’entorn des d’una perspectiva global, la d’entendre la música com un fenomen complex i multidimensional, la d’argumentar i organitzar un discurs, així com d’expressar-se correctament per escrit.

 

Valoració dels exercicis de l'àmbit de Producció i Gestió