Prova instrumental Part A

Especialitats d’Interpretació i de Pedagogia

Aquest exercici té per objecte comprovar el domini tècnic de l’instrument.

Comportarà l’execució d’una obra obligada o triada d’una llista d'obligades, de caràcter tècnic, segons l’àmbit i la modalitat. El centre determinarà l’obra concreta o bé fixarà la relació d’obres a escollir, amb una antel·lació de dos mesos respecte a la data d’inici de la prova específica d’accés.

La durada mínima d’aquest repertori és de quinze minuts. Una de les obres d’aquesta part ha de ser a solo o amb acompanyament d’un instrument polifònic. Les altres poden ser a solo, amb acompanyament d’un instrument polifònic o en petit grup, sempre que tinguin caràcter concertant. Si són necessaris altres intèrprets per a aquestes obres, la persona aspirant haurà de procurar-se’ls pel seu compte

La comissió avaluadora pot reduir el nombre d’obres a interpretar o sol·licitar-ne interpretacions fragmentàries.

Obres obligades per àmbit

 

Restants especialitats

En el cas dels aspirants a les especialitats de Composició, Direcció, Musicologia, Producció i Gestió, i Sonologia, l’objectiu d’aquest exercici és mostrar el nivell de domini de l’instrument.

L’aspirant ha de presentar un nombre mínim de quatre obres. Les obres que es proposen han de representar estils i períodes diferents.

Els aspirants que optin a una d’aquestes especialitats i a més a l’especialitat d’Interpretació, podran realitzar aquesta prova instrumental únicament en el format de l’especialitat d’Interpretació amb l’execució de l’obra de caràcter tècnic.