Treball Fi de grau (Promoció 2010)

És una matèria de 8 crèdits ECTS, que permet sintetitzar els coneixements apresos en el decurs dels estudis i posar en pràctica les competències específiques que s’han adquirit també en els quatre anys, i que seran necessàries per a encarar la vida professional.

Aquesta matèria comporta una o dues assignatures, segons l’especialitat, que es realitzen a 4t curs. Per les especialitats de Interpretació i Direcció, la matèria es divideix en “Concert Final” i “Treball de recerca”. Per a la resta d’especialitats, la matèria comporta una assignatura única, “Treball Fi de grau”.

 

Objectius

En el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, el TFG ha de ser un projecte orientat al desenvolupament d’una recerca, una intervenció o una innovació en el camp professional. Mitjançant el TFG, l’estudiant ha d’integrar i aplicar les competències adquirides al llarg del grau, incorporant-ne de noves relacionades específicament amb el TFG (autonomia, iniciativa, posada en pràctica i desenvolupament dels coneixements, habilitats i estratègies adquirides anteriorment), i també donar solució eficient als problemes que derivin del mateix TFG.

Per tant, és objectiu principal del TFG servir per mostrar les principals competències específiques assolides en els estudis.

Les competències que l’estudiant assoleix amb el TFG estan recollides en la fitxa de matèria corresponent.

En el cas que el Treball Fi de grau, en les seves parts escrita i oral, es presenti en anglès, es donarà per assolida la Competència Transversal 5 que fa referència al domini d’una llengua estrangera, sempre i quan s’aprovi l’assignatura i el tribunal no consideri que el nivell idiomàtic ha dificultat la comprensió i comunicació del contingut del treball.

 

Resum d'aspectes normatius