Validació de crèdits per experiència laboral/artística i per altres estudis no oficials

Els estudiants que cursen estudis superiors a l’Escola Superior de Música de Catalunya podran sol·licitar la validació de crèdits per:

Per fer-ho, han de presentar una sol·licitud a la secretaria de l’escola, amb la llista de les assignatures que vulguin validar, i adjuntar la documentació necessària per a cada tipus de bloc sol·licitat.

 

Observacions

 1. Un mateix concepte no podrà ser meritat en més d’un bloc.
 2. El nombre total de crèdits obtinguts entre tots els blocs no pot superar 36.
 3. Si la documentació a valorar està presentada en llengua estrangera cal presentar-la amb traducció jurada.
 4. Quan un alumne ha fet una primera sol·licitud de validació de crèdits i no ha arribat al màxim del total establert de 36 crèdits, pot tornar a tramitar una sol·licitud de validació de crèdits fins arribar al total de crèdits possibles, sempre que les activitats realitzades no siguin en data posterior a la primera sol·licitud realitzada.
 5. La documentació cal presentar-la  en original o fotocòpia compulsada, clara i ben relacionada. En el cas que no es llegeixi no podrà ser valorada.

 

Bloc 1: experiència laboral

Relació entre feina i estudis Crèdits
Parcial 1 per cada 300 hores
Total 1 per cada 100 hores

Documents que cal presentar

a) Si es treballa per compte d’altri

 • Informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o mutualitat laboral, o full de serveis o certificat de l’administració corresponent.
 • Certificat de l’empresa o empreses, de l’entitat o entitats legalment constituïdes, on consten, de manera detallada, les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació, o el contracte de treball si la descripció del lloc de treball és clara, sempre i quan es considerin parcialment o totalment relacionades amb els ensenyaments superiors que cursa.

b) Si es treballa per compte propi

 • Informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, o fulls de cotització com autònom/a corresponents al temps que es vol acreditar.
 • Epígraf de l’IAE en què es duu a terme l’activitat, sempre i quan es consideri parcialment o totalment relacionada amb els ensenyaments superiors que cursa.
 • Declaració jurada on consti, de manera detallada, les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació, sempre i quan es considerin parcialment o totalment relacionades amb els ensenyaments superiors que cursa.

 

Bloc 2: experiència artística

Segons les obres executades, participació en certàmens, premis rebuts, etc., es consideraran les següents variables:

 • Quantitativa: nombre de projectes executats, participació en certàmens, premis rebuts, etc.
 • Qualitativa: a títol individual, com a direcció d’un equip o com a integrant d’un equip.
 • Qualitativa d’adequació amb els estudis superiors que cursa: parcialment relacionat o totalment relacionat.
 • Territorial: projecció internacional, projecció nacional, projecció local o altres.
Experiència
(parcialment o totalment relacionada)
Crèdits
Àmbit Qualitat
Local  integrant d’un equip 1-2
Nacional  integrant d’un equip 2-3
Internacional  integrant d’un equip 2-3
Local  individual, protagonista o solista 2-3
Nacional individual, protagonista o solista 3-4
Internacional individual, protagonista o solista 4-5
Local direcció d’un equip 3-4
Nacional direcció d’un equip 4-5
Internacional direcció d’un equip 3-4

Documents que cal presentar

 • Programa o catàleg de l’obra, exposició, etc., amb evidències de la participació individual, en equip o de direcció si s’escau, així com la descripció dels continguts per tal de poder-ne valorar la relació amb els ensenyaments superiors que cursa. En l'evidència han de constar les informacions següents:
  • Nom de la persona interessada
  • Nom de l'obra
  • Període en dates de l'actuació
  • Nombre d'actuacions
  • Entitat de producció i/o creació de l'obra
 • Acreditació de la participació en certamens i concursos amb evidències de la participació individual, en equip o de direcció si s’escau, així com de la descripció dels continguts per tal de poder-ne valorar la relació amb els ensenyaments superiors que cursa. En l'evidència han de constar les informacions següents:
  • Nom de la persona interessada
  • Nom de l'obra
  • Període en dates de l'actuació
  • Nombre d'actuacions
  • Entitat de producció i/o creació de l'obra
 • Certificat de l’entitat organitzadora del premi amb evidències de la participació individual, en equip o de direcció si s’escau, així com la descripció dels continguts per tal de poder-ne valorar la relació amb els ensenyaments superiors que cursa. En l'evidència han de constar les informacions següents:
  • Nom de la persona interessada
  • Nom de l'obra
  • Període en dates de l'actuació
  • Nombre d'actuacions
  • Entitat de producció i/o creació de l'obra
 • Exemplars de publicacions, conferències, etc.

Aquest apartat tindrà un factor multiplicador en funció del nombre d’experiències que s’acreditin en cada apartat.

 

Bloc 3: altres estudis no oficials

Cursos duts a terme, totalment relacionats amb els estudis que cursa, que no comporten l’obtenció d’un títol amb valor acadèmic.

Variable quantitativa Nombre d’hores de formació
Relació amb els estudis 1 crèdit per cada 50 hores de formació

Aquest nombre de crèdits s’aplicarà en un màxim de 36.      

Documents que cal presentar

 • Certificats de cursos amb identificació de l’empresa o entitat legalment constituïda que l’imparteix, amb indicació de la durada i contingut dels mateixos.

  

Consulteu el Calendari de terminis - Tràmits acadèmics