Procediment i normativa de matriculació

AVÍS: donada la situació actual d'alerta sanitaria, s'està treballant per realitzar el procediment de matrícula del curs 2020-2021 en línia. En breu es publicaran les instruccions corresponents. Us demanen que consulteu regularment aquest espai web.

Abans de començar la matrícula cal tenir en compte que:

  • La matrícula és responsabilitat de cada estudiant, que té l’obligació de conèixer i respectar les normatives, tant de caràcter acadèmic com de caràcter econòmic, referents a aquest tràmit.
  • La validesa de la matrícula està condicionada a la veracitat de les dades, al compliment dels requisits i normatives legals exigibles i al pagament complet en els terminis establerts.
  • L’estudiant no tindrà dret a la devolució dels imports ja satisfets en concepte de matrícula, fora dels casos d’error imputable a l’escola.
  • Cal disposar de la contrasenya d'accés al programa de gestió CodexPro. Si s'ha oblidat, es pot recuperar aquí.

Ordre de matriculació

L'estudiant haurà de consultar en el calendari de matriculació el dia i l’hora que li correspon.

L’ordre de matriculació s’estableix alfabèticament per sorteig, i determina la prioritat d’uns estudiants sobre uns altres a l’hora d’escollir grup i horari de les assignatures. Pels estudiants de primer curs, l'ordre de matriculació es fa en funció de la nota de la prova d'accés.

 

Documentació

Requerida (estudiants de nou accés)
Número IBAN del compte bancari i fotocòpia del DNI del titular del compte.
Foto tipus carnet
Si escau
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa, vigent, o del carnet de família monoparental, o altra documentació acreditativa de les exempcions vigents.
Documentació acreditativa dels reconeixements acceptats.
Si realitza la matrícula un tercer, full d'autorització corresponent.
Original i fotocòpia de Matrícula d'Honor de batxillerat.