Normativa de préstec d'equipament audiovisual

.

L'objectiu de l'Oficina d'Audiovisuals és dotar cada aula de l’equipament audiovisual adient en règim de residencia fixa durant tot l’any acadèmic. Així afavorim

 • l’estabilitat de l’aula
 • el coneixement i ús per part del professorat i l’alumnat
 • el manteniment dels equips

Tanmateix hi ha cert tipus d’equipament que, per raons de fragilitat, dimensions, valor, fungibilitat o nombre d’unitats disponibles es gestiona en règim de préstec. És el cas de

 • sistemes mòbils d’enregistrament i edició sonora i visual
 • sistemes de projecció de video, transparències
 • microfonia i amplificació per a la sonorització i l'enregistrament
 • cablejat especialitzat, accessoris

Per a l'ús de l'equipament resident en l'aulari (equips de so i de projecció d'imatge, equips de veus o altres) no és necessària cap gestió específica. Per tenir accés a equipament no resident en l'aulari podeu fer ús del servei d'auto-préstec.

 

Servei d'auto-préstec d'equipament audiovisual

 

Mitjançant el servei d'auto-préstec, prèvia inscripció personalitzada a l'Oficina d'Audiovisuals, podreu disposar d'un ampli ventall de recursos d'enregistrament, sonorització o reproducció per a les vostres assignatures, treballs, assajos, etc.

La llista d'equipament disponible es renova periòdicament en funció de la reposició, actualització o incorporació de nou material segons els suggeriments rebuts. El manual d'instruccions de l'equipament en préstec serà accessible amb petició prèvia.

El servei d'auto-préstec és exclusivament intern, és a dir, limitat al recinte de l'ESMUC i de durada màxima d'un dia lectiu (07:45-21:45h).

L'opció de préstec extern és excepcional i resta fora del servei d'auto-préstec. Cal realitzar una petició via mail a la bústia de l'Oficina d'Audiovisuals amb un mínim de 48 hores d'antelació i requereix de la resposta d'autorització via mail de l'Oficina d'Audiovisuals per fer-se efectiva.

 

1. Dades bàsiques del servei d'auto-préstec

 

inscripció: cal complimentar i signar la corresponent fitxa a l'Oficina d'Audiovisuals (B122), de dilluns a divendres lectius de 09:00 a 14:00h

vigència: anual (dos quatrimestres lectius)

reserva: exclusivament on-line, a qualsevol hora i des de qualsevol punt d'accés a Internet

punt de recollida i retorn: A117 (primer pis). Espai dotat de càmera de seguretat senyalitzada

horari d'accés: en dies lectius de dilluns a divendres, de 7:45 a 21:45h, segons el calendari oficial del centre (consultar el Campus Virtual de l'ESMUC) 

 

2.  Condicions generals per a l'ús del servei

 

 • per a la inscripció al servei cal acreditar la condició de professor o alumne en actiu de l'Escola Superior de Música de Catalunya
 • la inscripció té vigència d'un any lectiu (dos quatrimestres)
 • l'auto-préstec és exclusivament intern (en el recinte de l'ESMUC) i té durada màxima d'un dia lectiu (07:45-21:45h)
 • tota petició de préstec intern té vigència immediata en el moment de la reserva, en funció de la disponibilitat de l'equipament
 • tota petició de préstec extern ha de realitzar-se amb un mínim de 48 hores d'antelació i requereix de la resposta d'autorització via mail de l'Oficina d'Audiovisuals per fer-se efectiva
 • el sistema de reserva és exclusivament on-line. No s'atendran reserves per mail o per altres mitjans
 • l'espai de recollida i retorn de l'equipament està dotat de càmera de seguretat amb sistema d'enregistrament convenientment senyalitzada segons normativa vigent
 • tota reserva o préstec efectiu d'equipament pot ser anul·lat per motius de major prioritat. En aquest cas l'usuari es compromet al retorn immediat de l'equipament
 • l'usuari es farà càrrec de les despeses associades a l'ús inadequat de l'equipament, segons les recomenacions i la inspecció de l'Oficina d'Audiovisuals
 • la modalitat de préstec, sigui intern o extern, té com a objectiu facilitar la realització d'activitats acadèmiques o d'iniciatives personals més enllà de l'activitat pròpia del centre.Tanmateix, queda explícitament prohibit l'ús de tot equipament en préstec de l'ESMUC amb finalitats lucratives, directes o indirectes.
 • l'incompliment de qualsevol d'aquestes condicions pot comportar la pèrdua de la condició d'usuari o l'aplicació d'altres sancions disciplinàries proporcionades a la falta

 

3.  Com utilitzar l' aula d' auto-préstec (A117)

Consulteu el Manual d' ús de l' aula d' Auto-Préstec 

 

4.- Incompliment del reglament del servei d’auto-préstec de l’Oficina d’Audiovisuals

 

 • el fet de no retornar els documents en préstec dins el termini establert serà motiu de sanció
 • les sancions s'aplicaran a partir del primer dia de retard i consistiran en la suspensió del dret al servei de préstec durant un període de 4 dies per cada dia de retard, els cinc primers dies de retard. Passat aquest període s’aplicarà la suspensió de 7 dies per cada dia de retard
 • l'acumulació de 6 setmanes de retard comportarà la suspensió del dret als serveis de préstec de la Biblioteca, Parc d’Instruments i Servei d’Audiovisuals, i al servei de reserva d’aules fins la regularització de la situació amb la Biblioteca. Un cop retornats els documents a la Biblioteca l’usuari podrà gaudir altre cop dels serveis de l’Escola, però li serà aplicada la corresponent suspensió del dret al servei de préstec de Biblioteca per un període d’un mes
 • les reclamacions es realitzen per correu electrònic segons les dades personals de què disposa l’Oficina d’Audiovisuals. És responsabilitat de l’usuari mantenir-les actualitzades
 • en cas de pèrdua l'usuari haurà de restituir el material en préstec per un exemplar de la mateixa marca i model, i en cas d’estar exhaurit, per un exemplar de característiques similars proposat pel responsable de l’Oficina d’Audiovisuals. Aquesta mateixa sanció serà també aplicada en cas de deteriorament per part de l’usuari del material en préstec
 • l'usuari no podrà tornar a utilitzar els serveis de préstec de la Biblioteca, Parc d’Instruments i Servei d’Audiovisuals, i el servei de reserva d’aules fins al compliment satisfactori de la sanció
 • tot el reglament afectarà per igual estudiants, professors i personal d’administració i serveis de l’Escola

 

Les sancions a antics estudiants i persones externes autoritzades a utilitzar el servei de préstec de l’Escola es regiran pels punts d'aquest Reglament. El fet de no retornar un equipament en préstec en el termini màxim de 6 setmanes comportarà la pèrdua definitiva de la condició d’usuari del servei d’auto-préstec de l’Oficina d’Audiovisuals, i, en conseqüència, l’anul·lació permanent de l’accés a tots els serveis que aquesta condició dóna dret.

 

Per qualsevol dubte o aclariment, si us plau dirigiu-vos a la bústia de l'Oficina d'Audiovisuals.